• Dildar çözgüt

  Dildar çözgüt

  Benzimidazolyň nematodlaryň we aşgazan-içege we dem alyş ýollarynyň sestodlarynyň duýgur we ýetişmedik tapgyrlaryny bejermek üçin mallaryň we goýunlaryň.
 • Suwuk sanjym

  Suwuk sanjym

  Enrofloksasin kwinolonlar toparyna degişlidir we esasan kampilobakter, e ýaly gramnegatiw bakteriýalara garşy bakterisidleri ýerine ýetirýär.coli, gemofil, pasteurella, mikoplazma we salmonella spp.
 • Poroşok premiksi

  Poroşok premiksi

  Oksitrasiklin tetrasiklinler toparyna degişlidir we Bordetella, Bacillus, Corynebacterium, Campylobacter, E. coli, Gemophilus, Pasteurella, Salmonella, Staphylococcus spp ýaly Gram-pozitiw we Gram-negatiw bakteriýalara garşy bakteriostatiki hereket edýär.we Mikoplazma, Riketsiýa we Hlamidiýa spp.
 • Planşet Bolus

  Planşet Bolus

  Oksiklozanid goýunlarda we geçilerdäki uly ýaşly bagyr çişlerine garşy işjeň bolan bisfenolik birleşme bolup durýar .Soňra siňdiriş bu derman bagyrda iň ýokary konsentrasiýalara ýetýär.

Haýwanlaryň saglygyna bolan höwes

Biziň wezipämiz

Ajaýyp hyzmatlary beriň

 • sy_about3
 • sy_about4

Laboratoriýa ýeri
Haýwan lukmançylygynda

20 ýyldan gowrak tejribe esasynda, yzygiderli täzelik we belli bir bazar zerurlyklaryna düşünmek bilen, “Joycome Pharma” dünýäde müşderilerimiziň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin köp sanly önüm öndürýär we öndürýär.Guş, mal, deňiz we ýoldaş haýwanlar üçin dürli dermanhana görnüşlerinde ýokary hilli we ygtybarly önümleri eltmäge üns berýäris: sanjym, planşet / bolus, poroşok / premiks, dilden çözgütler, spreý / damjalar, dezinfeksiýa, ösümlik dermanlary we çig mal.

Has giňişleýin maglumat üçin habarlaşyň ýa-da duşuşygy belläň
Köpräk oka